Privacybeleid van SexDatingBox

Privacybeleid DigiPAY inzake "SexDatingBox"

Wanneer u een website bezoekt of anderszins gebruik maakt van de diensten van DigiPAY (hierna: ‘DigiPAY’), worden de door u verstrekte en gebruikte gegevens vastgelegd en verwerkt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is DigiPAY, Zekeringstraat 17, 1014 BM Amsterdam. DigiPAY vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. DigiPAY houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet als aan alle andere eventuele van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy.

Doel gegevensregistratie

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door DigiPAY verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld om op basis van uw profiel in de te zoeken naar de best passende kandida(a)t(en) en om uw profiel in het zoekresultaat van andere leden te tonen.
  • Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren via DigiPAY.
  • Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van DigiPAY.
  • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere elektronische berichten te sturen.
  • Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan DigiPAY op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft.
  • Om te voldoen aan de op DigiPAY van toepassing zijnde wet-en regelgeving.

 

De over u bekende informatie kan door DigiPAY voorts op anonieme basis worden gebruikt voor de analytische doeleinden. Deze gegevens zijn niet tot u herleidbaar, maar hebben betrekking op gebundelde gebruikersinformatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, et cetera. Deze informatie stelt DigiPAY in staat haar producten en diensten steeds meer op de wensen van de gebruikers aan te passen. Deze anonieme gegevens kunnen door DigiPAY voor verschillende, waaronder commerciële, doeleinden aan derden beschikbaar worden gesteld. Bij gebruikmaking van onze interactieve diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende producten en/of diensten van DigiPAY, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere DigiPAY producten en/of diensten.

 

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens (anders dan de gegevens die deel uit maken van uw Profiel) worden door DigiPAY zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derde partijen, behoudens het navolgende: Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door DigiPAY worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Daarnaast is het mogelijk dat DigiPAY op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. DigiPAY zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan DigiPAY uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat sprake is van onrechtmatige uitingen of handelingen op een van de websites van DigiPAY. In dergelijke gevallen zal DigiPAY uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Cookies

Bij gebruik van websites van DigiPAY kan informatie over uw gebruik van de website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u gebruik maakt van diensten van een partner van DigiPAY, of indien u via een link terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden ook de privacyverklaring(en) van deze partner(s) c.q. derde(n) te raadplegen.Voor diensten van DigiPAY waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat DigiPAY de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy Verklaring.

Beveiliging gegevens

DigiPAY respecteert de privacy van haar leden en overige gebruikers en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van DigiPAY. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van DigiPAY voor wie dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. DigiPAY spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. DigiPAY is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan DigiPAY.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzage krijgen in uw gegevens die door DigiPAY zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van DigiPAY via e-mail. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via het contactformulier op deze website.

Wijziging van deze Privacyverklaring

DigiPAY behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

InloggenInloggen
Help, wachtwoord kwijt!?
Ik ben nog geen gratis lid!?Zoeken
Ik ben een
Ik zoek een
In de regio
leeftijd tussen en